LOKALNI NAMAKALNI SISTEM SELCE

PROJEKT:

LOKALNI NAMAKALNI SISTEM SELCE

NAROČNIK – INVESTITOR

OBČINA LENART, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

LETO: 2021

OPIS

Občina Lenart je izgradila namakalni sistem Selce za namakanje kmetijskih površin na 8 kmetijskih gospodarstvih. Izgradnja je zajemala obnovo oz. čiščenje obstoječega - v letu 2002 zgrajenega zajetja vode, ki je bilo povsem zaraščeno in zamuljeno. V letu 2017 je bila narejena 48 m globoka vrtina, ki bo zagotavljala dodatni vir vode za namakanje kmetijskih površin. Izgradnja je zajemala tudi ureditev črpališča. Črpalke, izvedene v kontejnerju ob zalogovniku vode, bodo zagotavljale potrebno količino in pritisk v cevovodu pri posameznih uporabnikih. Za potrebne količine vode se bo izkoriščalo zbrano vodo v akumulaciji in iz vrtine za zajem podzemne vode.
Izvedel se je tudi namakalnega sistema (primarni, sekundarni vodi). Cevovod poteka po parcelah, ki se bodo namakale
Namen namakalnega sistema je namakanje kmetijskih površin (intenzivni sadovnjaki, njive, travniki) na območju velikosti 81,96 ha. Izgradnja namakalnega Selce bo omogočila vzpostavitev boljših pridelovalnih razmer za kmetijstvo na tem področju. Z izgradnjo se bo povečala pridelava hrane in izboljšala lokalna samooskrba, dodatne pa se bodo odpirale razvojne možnosti posameznih kmetij na področju NS, da postanejo konkurenčnejše, ekonomsko učinkovitejše ter uspešnejše.
Lokalni sadjarji, ki bodo uporabljali lokalni namakalni sistem, ga bodo tudi vzdrževali (stroški elektrike, servisiranja, ipd…).”
Projekt je v celoti financiran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja