Občina Šentilj - Rekonstrukcija Maistrove ulice v Šentilju (1-25 deviacija lokalne ceste LC 392051)

PROJEKT:

Občina Šentilj - Rekonstrukcija Maistrove ulice v Šentilju (1-25 deviacija lokalne ceste LC 392051)

NAROČNIK – INVESTITOR

OBČINA ŠENTILJ, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah

Sofinancer: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana

LETO: 2021

OPIS

Izvedla se je rekonstrukcija obstoječe Maistrove ulica od krožišča do tovarne Paloma v dolžini 535,93 m s pripadajočo infrastrukturo.
 
Obstoječa cesta se je rekonstruirala v smislu razširitve vozišča in dograditve parkirišč za osebna vozila vzdolž vozišča, dograditve hodnika za kolesarje in pešce, ter dograditve hodnika za pešce.
Na vseh prehodih čez Maistrovo ulico so izvedene grbine trapezne oblike za umirjanje promet.
Izgrajena je nova fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, plinovod, TK in KKS vodi, javna razsvetljava